Presse
14.12.21

Dansk Offshore hilser ny CCS aftale velkommen

Dansk Offshore hilser ny CCS aftale velkommen: ”Et vigtigt skridt for igangsættelse af CO₂ fangst- og lagring i Danmark”.

Regeringen har indgået en politisk aftale, der skal sætte gang i den danske CCS-industri. Aftalen udmønter den første del af den markedsbaserede pulje og kan sikre Danmark en europæisk styrkeposition inden for CO₂lagring. Aftalen understøtter offshore-industriens ønske om at bidrage til Danmarks klimamålsætninger og sikrer også overførsel af vigtige arbejdspladser og kompetencer fra olie- og gasbranchen til den nye CCS-industri. Dansk Offshore glæder sig over, at regeringen har lyttet til behovet for at få afklaret væsentlige regulatoriske rammer, som skal skabe den fornødne investeringstryghed for en dansk CCS-satsning.

Vi hilser aftalen velkommen. Med aftalen har vi nu grønt lys til at begynde et nyt industrieventyr, der kan skabe flere tusinde grønne jobs og sikre store CO₂ reduktioner både i Danmark og vores nabolande. Det er dog vigtigt, at vi kan holde farten og skabe flere danske lagre i de kommende år.

Martin Næsby, administrerende direktør Dansk Offshore

Det har været vigtigt for den danske offshore industri, at også danske lagre kommer i betragtning til at aftage CO₂ indfanget i Danmark, fordi den danske undergrund har et kæmpe potentiale for CO₂-lagring, og fordi Danmark kan blive et europæisk knudepunkt for CCS.

Dansk Offshore glæder sig over, at aftalen sikrer at tilladelses-processen omkring CO₂-lagring er klar tidsnok til at begynde lagring i 2025. Dansk lagerkapacitet kan dermed være potentiel aftager for indfanget CO₂ i første udmøntning af CCUS-puljen.

“Vores industri havde gerne set, at selskaberne ikke skulle vente yderligere et år på at kunne få en licens til at lagre CO₂ i Nordsøen. Dog er det positivt, at kontrakter til transport og lagring først forventes tildelt i 2023 på et tidspunkt, hvor selskaberne har fået tildelt licenser og derefter kan komme i betragtning til at lagre den første danske CO₂”, fortsætter Næsby.

Aftalen er en klar ambition fra politisk side, om at gøre Danmark til et knudepunkt for CO₂-lagring – herunder også at aftage og lagre CO₂ fra udlandet. En ambition der understøttes af industrien, som ser et kæmpe potentiale i dansk CO₂ lagring. I Danmark er der allerede igangsat to offshore CO₂-lagrings projekter, GreenSand og Bifrost. De to projekter, der skal lave CO₂-lagring i danske oliefelter, Harald og Nini, har netop modtaget tilsammen 272 mio. kr. i støttemidler fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Midlerne skal bidrage til at forberede CO₂-lagring i den danske Nordsø. Projekterne begynder i 2022, og vil potentielt have et samlet lagringspotentiale på hele 24 mio. tons CO₂ om året.

Vi ved, at opsamling og lagring af CO₂ er helt afgørende for at nå klimamålene. Og i Danmark har vi både geologien, faciliteterne, infrastrukturen og den nødvendige ekspertise omkring Nordsøens reservoirs der er helt essentiel for at kunne realisere CCS.

Martine Næsby, administrerende direktør Dansk Offshore

Den politiske aftale baner vej for, at Danmark får et globalt lederskab inden for fangst, lagring og anvendelse af CO₂. Det er samtidigt det første spadestik til en ny type infrastruktur for fangst og transport af CO₂ i Danmark, som udgør grundlaget for virksomheds- og teknologiudvikling i Danmark i de kommende år. Det vil være stærkt efterspurgt globalt set.

“CCS skal bruges til at nedbringe nogle af de CO₂ udledninger, der ellers er svære at gøre noget ved og samtidig bidrage med negative udledninger. Vi er meget tilfredse med, at tilladelsesprocessen til CO₂-lagring i den danske undergrund i Nordsøen nu er igangsat. Projekterne er der, teknologien er klar og velafprøvet, og vi er klar til at gå i gang”, slutter Martin Næsby.

En ny industri med stort potentiale – vigtige facts:

  • Dansk Offshore noterer sig, at der åbnes for ansøgninger om tilladelse til lagring af CO₂ i Nordsøen inden udgangen af 2022, så lagring kan ske allerede fra 2025, forudsat at det er miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Beregninger viser, at offshore-industrien vil kunne lagre 0,5-1,5 millioner tons pr. år i 2025, 4-8 millioner tons pr. år fra 2030 og op til 30 millioner tons pr. år fra 2040. Det er et kæmpe potentiale, som strækker sig langt ud over hvad Danmark kan levere.
  • Branchen estimerer et betydeligt beskæftigelsespotentiale i en kommende stor CCS-industri. Dansk Metal har beregnet, at mere end 2.500 af arbejdspladserne inden for olie- og gasindustrien kan bevares, hvis Danmark omdanner udtjente olie- og gasfelter til CO₂ lagring. Det vil ikke kun tjene klimaet, men også dansk velstand, den regionale udvikling og naturligvis bidrage med løsning af klimaudfordringen.
  • For at det fulde erhvervspotentiale kan indfries er det vigtigt, at der skabes samarbejde på tværs af hele værdikæden, ligesom fortsat tæt samarbejde myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner imellem skal understøtte fastholdelse og udvikling af danske grønne jobs i et nyt dansk erhvervseventyr.