Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Den danske offshore sektor udleder årligt 1,5 mio. tons CO2e. Det svarer til 3% af Danmarks samlede udslip. Vi arbejder målrettet med at reducere vores emissioner. Som branche understøtter vi Parisaftalen og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie og gasproduktionen, så Danmark opnår klima-neutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

Vores klimastrategi inviterer myndigheder, andre sektorer og forskere til tæt samarbejde. I fælleskab vil vi bidrage til at levere løsninger, der kan indfri Danmarks klimamål. Strategien tager blandt andet afsæt i Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning, Nordsøaftalen fra 2020 og nyere aftaler, som et flertal i Folketinget har vedtaget for at gøre Danmark til et grønt foregangsland. Det gælder også køreplanen for CO2-lagring, som er en strategi for kulstoffangst og lagring i Denmark (på engelsk Carbon Capture and Storage, CCS).

Det er statens opgave, sammen med alle andre i værdikæden, herunder Dansk Offshore’s medlemmer, at lave en samlet Klimakøreplan som sikrer, at alle aktører i energisystemet arbejder i samme retning.

Martin Næsby, Adm. Direktør, Dansk Offshore

Vores klimastrategi står på to ben. 1) En målrettet reduktion af branchens egne udledninger og 2) Offshore-lagring af enorme mængder CO2 i udtjente olie- og gasfelter – fra de CO2-tungeste erhverv i Danmark og fra udlandet. Når det kommer til at reducere branchens egne emissioner, er vi allerede nået langt og går målrettet efter 40% i 2030 og 70% i 2040.

Med en cirkulær tilgang og målrettede initiativer, nedbringer vi CO2 udledningen fra Nordsø produktionen gennem en række tiltag som: Ombygning af Tyra, Danmarks største gasfelt, omfattende energieffektiviseringer via optimering af platforme og infrastruktur, og gradvis lukning af udtjente felter. Digitalisering, stop for flaring og klimaoptimering i forsyningskæden er også med til at nedbringe emissionerne. Endelig undersøger vi muligheder for at elektrificere nyere anlæg.

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter fra andre tungt-udledende erhverv, som kraftværker, cementfabrikker m.v. Det er estimeret, at der kan lagres 0,5-1,5 mio. tons (Mt) CO2e i 2025, 4-8 Mt i 2030 og 10-30 Mt i 2040. Igangsætter Danmark CCS allerede nu, vil offshore branchen kunne levere 30% af de CO2 reduktioner der skal til for at nå Danmarks 70% mål i 2030.

I klimastrategien har vi listet en række klimaanbefalinger, som tydeliggør et presserende behov for nationale strategier og handlingsplaner, der kan sikre de nødvendige økonomiske incitamenter og ramme- og samarbejdsvilkår.

Download Dansk Offshores klimastrategi

Download