Udgivelser
29.11.21

Nordsøens klimapotentiale kræver fælles handling

Det er politisk vedtaget gradvist at stoppe olie- og gasproduktionen, så Danmark opnår klimaneutralitet i 2050. Den plan følger vi, og sammen med vores medlemmer, har vi lavet en klimastrategi, der viser vores klimabidrag.

Den danske offshore sektor udleder årligt 1,5 mio. tons CO2e. Det svarer til 3% af Danmarks samlede udslip. Vi arbejder målrettet på at reducere vores emissioner. Som branche understøtter vi Parisaftalen og tager aktivt del i omstillingen til et klimaneutralt Danmark. .

Vores klimastrategi inviterer myndigheder, andre sektorer og forskere til tæt samarbejde. I fælleskab vil vi bidrage til at levere løsninger, der kan indfri Danmarks klimamål. Strategien tager blandt andet afsæt i Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning, Nordsøaftalen fra 2020 og nyere aftaler, som et flertal i Folketinget har vedtaget for at gøre Danmark til et grønt foregangsland. Det gælder også køreplanen for CO2-lagring, som er en strategi for kulstoffangst og lagring i Denmark (på engelsk Carbon Capture and Storage, CCS).

Vores klimastrategi står på to ben: 1) En målrettet reduktion af branchens egne udledninger og 2) Offshore-lagring af enorme mængder CO2 i udtjente olie- og gasfelter – fra de CO2-tungeste erhverv i Danmark og fra udlandet. Når det kommer til at reducere branchens egne emissioner, er vi allerede nået langt og går målrettet efter 40% i 2030 og 70% i 2040.

Med en cirkulær tilgang og målrettede initiativer, nedbringer vi CO2 udledningen fra Nordsø produktionen gennem en række tiltag som: Ombygning af Tyra, Danmarks største gasfelt, omfattende energieffektiviseringer via optimering af platforme og infrastruktur, og gradvis lukning af udtjente felter. Digitalisering, stop for flaring og klimaoptimering i forsyningskæden er også med til at nedbringe emissionerne. Endeligt undersøger vi muligheder for at elektrificere nyere anlæg. Samarbejde på tværs af sektorer er helt essentielt for at Danmark kan omstille sig i tide. Alle må arbejde sammen: virksomheder, myndigheder, forskere, NGOer, og branche- og interesseorganisationer.

Det er statens opgave, sammen med alle andre i værdikæden, herunder Dansk Offshore’s medlemmer, at lave en samlet Klimakøreplan som sikrer, at alle aktører i energisystemet arbejder i samme retning

Martin Næsby, Adm. Direktør, Dansk Offshore

Potentialet er enormt, når det kommer til at lagre CO2 i Nordsøens udtjente olie-og gasfelter fra andre tungtudledende erhverv, som kraftværker, cementfabrikker m.v. Det er estimeret, at der kan lagres 0,5-1,5 mio. tons (Mt) CO2e i 2025, 4-8 Mt i 2030 og 10-30 Mt i 2040. Igangsætter Danmark CCS allerede nu, vil offshore branchen kunne levere 30% af de CO2 reduktioner der skal til for at nå Danmarks 70% mål i 2030.

I klimastrategien har vi listet en række klimaanbefalinger, som tydeliggør et presserende behov for nationale strategier og handlingsplaner, der kan sikre de nødvendige økonomiske incitamenter og ramme- og samarbejdsvilkår.

Dansk Offshores Klimastrategi

Læs vores fulde Klimastrategi her

Download